ALGEMENE VOORWAARDEN THE RAINMAKERS

9 november 2018 v1.0

Note: for English terms & conditions, drop us a mail or fill out the contact form below.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen The Rainmakers en een opdrachtgever/wederpartij waarop The Rainmakers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The Rainmakers, voor de uitvoering waarvan door The Rainmakers derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van The Rainmakers en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever/wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. The Rainmakers en de opdrachtgever/wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien The Rainmakers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat The Rainmakers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van The Rainmakers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. The Rainmakers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever/wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is The Rainmakers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Rainmakers anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht The Rainmakers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen The Rainmakers en de opdrachtgever/wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever/wederpartij The Rainmakers derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. The Rainmakers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. The Rainmakers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. The Rainmakers heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door The Rainmakers of door The Rainmakers ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever/wederpartij of een door de opdrachtgever/wederpartij aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever/wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Levering geschiedt af bedrijf van The Rainmakers. De opdrachtgever/wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever/wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is The Rainmakers gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever/wederpartij. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever/wederpartij over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever/wederpartij ter beschikking staan.
 7. The Rainmakers is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan The Rainmakers de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever/wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De opdrachtgever/wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Rainmakers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever/wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Rainmakers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Rainmakers zijn verstrekt, heeft The Rainmakers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever/wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever/wederpartij de gegevens aan The Rainmakers ter beschikking heeft gesteld. The Rainmakers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Rainmakers is uitgegaan van door de opdrachtgever/wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever/wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. The Rainmakers zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever/wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is The Rainmakers gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen The Rainmakers bevoegde persoon en de opdrachtgever/wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van The Rainmakers op en is voor de opdrachtgever/wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan The Rainmakers een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de opdrachtgever/wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens The Rainmakers gehouden is, dan is de opdrachtgever/wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van The Rainmakers daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien The Rainmakers met de opdrachtgever/wederpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is The Rainmakers niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever/wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever/wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden:
 • tenzij The Rainmakers alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op The Rainmakers rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. The Rainmakers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever/wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst The Rainmakers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever/wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever/wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever/wederpartij niet langer van The Rainmakers kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is The Rainmakers bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van The Rainmakers kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Rainmakers op de opdrachtgever/wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien The Rainmakers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien The Rainmakers tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever/wederpartij toerekenbaar is, is The Rainmakers gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever/wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is The Rainmakers gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever/wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door The Rainmakers, zal The Rainmakers in overleg met de opdrachtgever/wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever/wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor The Rainmakers extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever/wederpartij in rekening gebracht. De opdrachtgever/wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij The Rainmakers anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever/wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever/wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het The Rainmakers vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van The Rainmakers op de opdrachtgever/wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de opdrachtgever/wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever/wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overmacht

 1. The Rainmakers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever/wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Rainmakers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Rainmakers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van The Rainmakers of van derden daaronder begrepen. The Rainmakers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat The Rainmakers zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. The Rainmakers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel The Rainmakers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Rainmakers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever/wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door The Rainmakers aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door The Rainmakers aangegeven. The Rainmakers is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever/wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever/wederpartij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever/wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever/wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. The Rainmakers heeft het recht de door Opdrachtgever/Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. The Rainmakers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever/wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. The Rainmakers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever/wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan The Rainmakers verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever/wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de opdrachtgever/wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever/wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien The Rainmakers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever/wederpartij worden verhaald. De opdrachtgever/wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst The Rainmakers geleverde blijft eigendom van The Rainmakers totdat de opdrachtgever/wederpartij alle verplichtingen uit de met The Rainmakers gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door The Rainmakers geleverde, dat ingevolge lid 1. Onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever/wederpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever/wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van The Rainmakers veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever/wederpartij verplicht om The Rainmakers daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever/wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan The Rainmakers ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is The Rainmakers gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de opdrachtgever/wederpartij zich er jegens The Rainmakers bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval The Rainmakers zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever/wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan The Rainmakers en door The Rainmakers aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van The Rainmakers zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door The Rainmakers te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever/wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. The Rainmakers kan in dat geval andere garantievoorwaarden en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door The Rainmakers verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever/wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van The Rainmakers, de opdrachtgever/wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever/wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar The Rainmakers geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De opdrachtgever/wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever/wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan The Rainmakers te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen tien werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan The Rainmakers te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat The Rainmakers in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever/wederpartij dient The Rainmakers in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de opdrachtgever/wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever/wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij The Rainmakers opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever/wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal The Rainmakers de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever/wederpartij, ter keuze van The Rainmakers, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever/wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever/wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan The Rainmakers te retourneren en de eigendom daarover aan The Rainmakers te verschaffen, tenzij The Rainmakers anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van The Rainmakers daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever/wederpartij.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever/wederpartij in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens The Rainmakers en de door The Rainmakers bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Indien The Rainmakers aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. The Rainmakers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat The Rainmakers is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever/wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien The Rainmakers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van The Rainmakers beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van The Rainmakers is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. The Rainmakers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Rainmakers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan The Rainmakers toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever/wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. The Rainmakers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Rainmakers of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. De opdrachtgever/wederpartij vrijwaart The Rainmakers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan The Rainmakers toerekenbaar is. Indien The Rainmakers uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever/wederpartij gehouden The Rainmakers zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever/wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is The Rainmakers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The Rainmakers en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever/wederpartij.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. The Rainmakers behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. The Rainmakers heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever/wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. The Rainmakers behoudt zich het recht voor om voortbrengselen van de geest van The Rainmakers die zijn gepresenteerd aan en/of uitgevoerd voor Opdrachtgever/Wederpartij, te hergebruiken en te verwerken ten behoeve van andere Opdrachtgevers/Wederpartijen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij The Rainmakers partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van The Rainmakers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft The Rainmakers het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met The Rainmakers.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.